Viðskiptaskilmálar

Almennir viðskiptaskilmálar Eniak

Almennir skilmálar Eniak ehf.
12. apríl 2021

Þessir skilmálar gilda um öll viðskipti Eniak ehf. (hér eftir „Eniak“ eða „félagið“) við viðskiptavini þess. Skilmálarnir,
ásamt eftir atvikum sérskilmálum, sérsamningi og eftir atvikum samningsviðaukum fyrir hvern viðskiptavin, fela
að jafnaði í sér heildarsamning aðila um viðskipti þeirra. Ósk um að stofna til viðskipta við Eniak geta viðskiptavinir
beint til félagsins munnlega eða skriflega (þ.á m. í síma eða með tölvupósti), eftir því um hvaða vöru eða þjónustu
er að ræða. Eniak áskilur sér rétt til að breyta skilmálum þessum og munu breytingarnar verða tilkynntar með
a.m.k. 30 daga fyrirvara á heimasíðu félagsins. Skilmálar þessir taka gildi 12. Apríl 2021 og eiga við um viðskipti
félagsins við viðskiptavini sína hverju sinni.

1. Skilgreiningar
Ábyrgðarþjónusta Sú lágmarksþjónusta, sem veitt er í því skyni að standa undir ábyrgð án skuldbindinga um
viðbragðstíma, tiltæka varahluti eða þjónustu við hugbúnað.
Búnaðareining Hluti af búnaði, sem er byggður sem sérstök viðbót þannig að hún falli inn í tilgreindan
búnað og geti starfað með honum.
Búnaður Hvers kyns vélbúnaður, hugbúnaður og aðrar vörur, sem Eniak selur.
Framleiðslugalli Galli í vélbúnaði, sem stafar af misfellu í framleiðslu þannig að vélbúnaðurinn vinnur ekki
eins og lýsingarkröfur hans segja til um.
Hugbúnaðarleyfi Leyfi til að nota hugbúnað á grundvelli skilmála leyfisveitanda.
Hugbúnaður Samheiti yfir hvers konar forrit, snjallforrit og reglur ásamt skjalbúnaði
upplýsingavinnslukerfis eða hluti þessa búnaðar.
Leyfisforrit Hugbúnaður, sem dreift er á grundvelli leyfisskilmála framleiðanda eða þriðja aðila.
Notenda- uppsetning Uppsetning á búnaði, sem viðskiptavini er ætlað að gera.
Rekstrarvara Vara til reksturs vélbúnaðar án þess að vera hluti af honum, svo sem rafhlöður, prenthylki
o.s.frv.
Uppsetning Vélbúnaður og/eða hugbúnaður, sem komið er fyrir hjá notanda þannig að hvort tveggja sé
tilbúið til notkunar.
Vélbúnaður Samheiti yfir hvers kyns tæki sem notuð eru til gagnavinnslu og skyldra nota.
Þjónustutímabil Það tímabil, sem búnaður er í ábyrgð eða samið er um að hann sé þjónustaður.
2. Viðskipti við Eniak
2.1 Gildissvið
2/9
Þessir skilmálar gilda um öll viðskipti og samninga Eniak við viðskiptavini félagsins, þ.m.t. þegar viðskiptavinir
samþykkja tilboð (þ.m.t. í tölvupóstsamskiptum). Þegar um er að ræða kaup neytenda á búnaði gilda lög nr.
48/2003 um neytendakaup um kaupin feli lögin í sér hagstæðari kjör en skilmálar þessir. Með sama hætti gilda
lög nr. 42/2000 um þjónustukaup um kaup neytenda á þjónustu feli lögin í sér hagstæðari kjör en skilmálar þessir.
Um kaup á lausafé frá Eniak gilda lög nr. 50/2000 um lausafjárkaup þar sem ákvæðum þessara skilmála,
sérskilmála, samninga eða viðskiptavenju milli aðila sleppir. Um viðskipti í netverslun Eniak og aðra
fjarsölusamninga og um rétt neytenda til að falla frá samningi gilda lög um neytendasamninga nr. 16/2016, sjá
nánar kafla 5.1.4.
Frávik frá þessum skilmálum telst ekki samþykkt af hálfu félagsins fyrr en undirritað samþykki þess liggur fyrir.
2.2 Samningar og viðaukar
Sérstakir samningar og/eða viðaukar kunna að vera gerðir um almenn og/eða einstök viðskipti við Eniak og skulu
slíkir samningar ganga framar þessum skilmálum, sé misræmi.
2.3 Uppsögn samninga
Sé ekki kveðið á um uppsagnarfrest í samningi á milli Eniak og viðskiptavinar skal uppsagnarfrestur vera 3 mánuðir
og skal uppsögn taka gildi um mánaðarmót. Eniak getur hvenær sem er, fyrirvara- og bótalaust, sagt upp samningi
við viðskiptavin vegna brots hans á samningsskyldum sínum nema annað leiði ótvírætt af skilmálum þessum,
sérskilmálum, samningum eða lögum. Eigi Eniak viðskipti við viðskiptavin á grundvelli fleiri samninga en eins leiða
brot hans á einum samningi til þess að Eniak getur sagt upp öllum samningum sínum við viðkomandi viðskiptavin.
3. Afhending og endursala
3.1 Afhending á búnaði og þjónustu
Eniak leitast við að afhenda búnað og veita þjónustu á umbeðnum eða umsömdum tímum og upplýsa
viðskiptavini eftir föngum um stöðu mála hverju sinni. Sé um afgreiðslufrest að ræða er hann tilgreindur í
samningi. Er hann áætlaður og ekki bindandi fyrir Eniak, nema annað sé tekið fram með skýrum hætti.
3.2 Endursala
Búnaður, sem Eniak selur, skal einungis keyptur til eigin nota kaupanda án ásetnings um endursölu, og ábyrgist
viðskiptavinur að svo sé. Um endursölu gilda sérstakir samningar, sbr. kafla 4 (umboðsviðskipti og
samstarfsaðilar).
4. Umboðsviðskipti og samstarfsaðilar
4.1 Umboðsviðskipti
Eftir atvikum þá selur Eniak búnað í umboði þriðja aðila. Slíkir þriðju aðilar geta þá borið beina ábyrgð gagnvart
viðskiptavinum en hafa eftir atvikum falið Eniak að annast um nauðsynlega þjónustu á ábyrgðartíma búnaðar.
Eniak leitast við að tryggja að viðskiptavinir sem kaupa slíkan búnað, fái þjónustu frá Eniak sem jafnast á við
þjónustu Eniak í tengslum við búnað, sem Eniak selur í eigin nafni.
4.2 Samstarfsaðilar
Eniak gerir samninga við samstarfsaðila um sölu og þjónustu á tilgreindum búnaði og tilheyrandi þjónustu. Eniak
ber ekki ábyrgð á viðskiptum samstarfsaðila við viðskiptavini þeirra.
5. Sala á búnaði og þjónustu
5.1 Sala á búnaði
Um kaup á búnaði, þ.m.t. innihald, kröfur og samsetningu búnaðar, fer eftir samningum aðila eða pöntunum
viðskiptavina, sem Eniak hefur samþykkt með skriflegum hætti.
3/9
5.1.1 Eignaréttur
Eniak heldur eignarrétti að hinum selda búnaði þar til andvirði hans er að fullu greitt. Greiðsla með greiðslukorti
eða öðrum áþekkum greiðslumiðli afnemur ekki eignarréttinn fyrr en full skil hafa verið gerð. Sala, framsal,
veðsetning eða ráðstöfun búnaðar, sem ekki er að fullu greiddur, er óheimil án undangengins samþykkis Eniak.
5.1.2 Áhættuskipti
Áhætta vegna vélbúnaðar flyst til viðskiptavinar við afhendingu eða á uppsetningardegi, ef samið hefur verið við
Eniak um uppsetningu vélbúnaðar. Ef vélbúnað er ekki vitjað eða honum veitt viðtaka á réttum tíma og það má
rekja til viðskiptavinar eða atvika sem hann varða flyst áhættan yfir á viðskiptavin þegar hlutur er honum til
ráðstöfunar og vanefnd verður af hans hálfu við það að veita hlutnum ekki viðtöku.
5.1.3 Vöruskil
Skilafrestur á vöru eru 30 dagar frá dagsetningu kvittunar fyrir kaupum eða staðfestingu á móttöku sem sýnir með
fullnægjandi hætti hvenær vara var keypt eða afhent. Sé vöru sem er keypt í vefverslun skilað innan 14 daga frá
þeirri dagsetningu býðst viðskiptavini full endurgreiðsla sem jafngildir upphaflegu kaupverði. Sé vöru skilað innan
30 daga býðst viðskiptavini að fá inneignarnótu miðað við kaupverð, eða því verði sem er í verslun við skil sé það
lægra.
Viðskiptavinur ber ábyrgð á þeirri rýrnun á verðgildi vörunnar sem stafar af meðferð hennar. Verðgildi vöru getur
t.d. rýrnað ef innsigli á umbúðum er rofið, handbækur eða fylgihlutir vantar, skjöl vistuð eða hugbúnaður settur
upp á búnaði.
Athuga skal að endurgreiðsla vegna skila á búnaði nær aðeins til kaupverðs búnaðar en annar kostnaður sem
fellur til, m.a. vegna flutnings á búnaði, er á ábyrgð viðskiptavinar einnig gæti myndast kostnaður ef sérfræðingur
þarf að yfirfara búnað í opnum plastumbúðum eða þar sem innsigli er rofið. Viðskiptavinur ber áhættu á búnaði
þar til Eniak hefur móttekið hann.
Skilaréttur þessi á ekki við:
· Sérpöntunum, notuðum vörum, sýningareintökum eða skilavörum sendar til Eniak í póstkröfu.
· Vöru sem líklegt er að rýrni eða úreldist fljótt t.d. ef innsigli hefur verið rofið á rekstrarvörum eins og blekhylkjum,
rafhlöðum, pappír, ljósaperur o.s.frv.
· Tölvuhugbúnaði ef innsigli hefur verið rofið o.e. sett upp á tölvu viðskiptavinar með samþykki viðskiptavinar.
• Tekið er á móti vöruskilum í verslun/verkstæði Eniak í Furuvöllum 13, 600 Akureyri.
• Einnig er hægt að tilkynna vöruskil innan 14 daga frá móttöku búnaðar á netfangið sala@eniak.is.
• Eða notað staðlað uppsagnareyðublað á þessari slóð https://eniak.is/images/content/435_2016.docx
sem er samkvæmt reglugerð nr.435/216. Leiðbeiningar um uppsagnareyðublaðið er að finna á þessari
slóð https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/435-2016
5.1.4 Viðskipti í netverslun Eniak og önnur fjarsöluviðskipti
Um viðskipti í netverslun Eniak og aðra fjarsölusamninga og um rétt neytenda til að falla frá samningi gilda lög
um neytendasamninga nr. 16/2016. Með samþykki skilmála þessara staðfestir neytandi að hann er upplýstur um
rétt sinn til þess að falla frá samningi (sé sá réttur til staðar samkvæmt lögunum, sbr. 18. gr. laganna sem tilgreinir
undantekningar frá rétti til að falla frá samningi), þ.e. sá frestur rennur út fjórtán dögum eftir að gengið var frá
samningi um kaup á þjónustu eða neytandi tók vöru í sína vörslu, eða (a) þegar neytandi pantar margar vörur í
einni pöntun en þær eru afhentar hver um sig, fjórtán dögum eftir þann dag þegar neytandi hefur tekið vöruna í
sína vörslu í reynd, (b) þegar vörur eru afhentar í mörgum einingum eða stykkjum, fjórtán dögum eftir þann dag
þegar neytandi hefur tekið síðustu eininguna eða stykkið í sína vörslu eða (c) ef um er að ræða samninga um
reglulega afhendingu á vörum á tilteknu tímabili, fjórtán dögum eftir þann dag þegar neytandi hefur tekið fyrstu
vöruna í sína vörslu. Enn fremur staðfestir viðskiptavinur að honum sé kunnugt um að neytanda (a) ber að tilkynna
Eniak um ákvörðun sína um að falla frá samningi áður en fresturinn til að falla frá honum rennur út og (b) neytandi
telst hafa tilkynnt seljanda um ákvörðun sína ef tilkynning er send áður en fresturinn rennur út. Þá staðfestir
neytandi að honum er kunnugt um að hann getur tilkynnt Eniak um ákvörðun sína um að falla frá samningi með
því að nota samræmt staðlað uppsagnareyðublað eða með annarri ótvíræðri yfirlýsingu.
• Tekið er á móti vöruskilum í verslun/verkstæði Eniak í Furuvöllum 13, 600 Akureyri.
• Einnig er hægt að tilkynna vöruskil innan 14 daga frá móttöku búnaðar á netfangið sala@eniak.is.
4/9
• Eða notað staðlað uppsagnareyðublað á þessari slóð https://eniak.is/images/content/435_2016.docx
sem er samkvæmt reglugerð nr.435/216. Leiðbeiningar um uppsagnareyðublaðið er að finna á þessari
slóð https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/435-2016
Þegar viðskiptavinur verslar í vefverslun Eniak getur hann valið að sækja pöntun sína í eitt af snjallboxum Eniak.
Þegar viðskiptavinurinn gengur frá kaupunum í vefversluninni fær hann útgefinn QR kóða sem hann notar til
sækja vöru sína í snjallboxið. Eftir að QR kóðinn er útgefinn til viðskiptavinarins er hann ábyrgur fyrir allri notkun
kóðans og skal viðskiptavinurinn gæta þess að óviðkomandi aðili komist ekki yfir hann.
5.2 Sala á þjónustu
5.2.1 Umfang þjónustu
Eniak veitir fagþjónustu á sviði upplýsingatækni við ráðgjöf, kerfishönnun, forritagerð, uppsetningarvinnu á
búnaði, viðhald búnaðar og annað sem tilgreint er í samningi. Þjónusta Eniak kann að vera í stöðluðu formi eða
aðlöguð að aðstæðum hverju sinni. Í aðalatriðum er um eftirfarandi samningstegundir að ræða:
Verksamningur sem gildir um ákveðið verkefni, sem skilgreint er í samningi, og gildir á meðan á vinnslu þess
stendur. Verksamningur er óuppsegjanlegur á samningstímabili nema ákvæði um riftun eigi við. Viðskiptavinur
skal greiða fyrir alla þjónustu, allan búnað og fylgihluti, sem látið er í té fram til loka samningsins. Ennfremur skal
hann greiða hliðstæð útgjöld, sem stofnað hefur verið til og óafgreidd eru á lokadegi samnings.
Þjónustusamningur sem getur verið tímabundinn eða ótímabundinn. Tímabundin þjónusta er veitt í skilgreindan
tíma og framlengist sjálfkrafa að þeim tíma loknum nema annar hvor samningsaðila segi henni upp samkvæmt
ákvæðum samnings.
Eniak veitir ábyrgðarþjónustu og eftir atvikum aukna ábyrgðarþjónustu í samræmi við söluskilmála búnaðar.
Aukaverk eru háð sérstöku samkomulagi og eru reikningsfærð sérstaklega.
5.3 Hugbúnaður frá öðrum – hugbúnaðarleyfi
Hugbúnaður og hugbúnaðarleyfi frá öðrum en Eniak er selt á forsendum framleiðandans eða eiganda réttindanna.
Yfirleitt er um að ræða sölu á einkaleyfisbundnum, óframseljanlegum réttindum til notkunar þannig að
eignarréttur til hugbúnaðarins er ekki seldur, heldur aðeins réttindin til að nota hann, háð þeim takmörkunum
sem framleiðandi eða eigandi hugbúnðarins setur. Hugbúnað og hugbúnaðarleyfi má ekki selja, leigja, framselja
eða afhenda öðrum.
5.4 Endurgjald
Gjöld fyrir vöru og þjónustu Eniak eru listaverð í verðskrám félagsins, í netverslun Eniak www.eniak.is, sérverð
eða önnur tilgreind verð í samningi. Öll verð eru tilgreind með virðisaukaskatti, nema annað sé tekið fram o.e.
stillt af innskráðum notanda. Greiða skal fyrir öll aukaverk sem Eniak vinnur í þágu viðskiptavinar að hans ósk
samkvæmt verðskrá. Lágmarksgjald á dagvinnutíma er 2 klst. og 4 klst. utan dagvinnutíma samkvæmt verðskrá.
Dagvinnutími er skilgreindur sem 8-17 virka daga. Ef ekki hefur verið samið sérstaklega um 24/7 þjónustu við
Eniak, þá er hægt að óska eftir sérstakri neyðarþjónustu og greitt er fyrir slíka þjónustu samkvæmt verðskrám.
Staðgreiða skal fyrir vörur og þjónustu, nema um annað hafi verið samið sérstaklega. Hafi verið samið um annað,
er Eniak heimilt að senda reikning til viðskiptamanns. Gjalddagi reikninga Eniak er 14 dögum eftir útgáfu þeirra
og eindagi er 6 dögum eftir gjalddaga. Athugasemdir skulu gerðar við reikninga án tafar og eigi síðar en á eindaga
þeirra. Teljast reikningar ella samþykktir af hálfu viðskiptavinar. Reikningar skulu greiddir á gjalddaga og eigi síðar
en á eindaga. Falli reikningur eða aðrar samningsskuldbindingar í eindaga ber viðskiptavini að greiða dráttarvexti
í samræmi við III. kafla vaxtalaga nr. 38/2001.
5.5 Breytingar á verðskrá
Eniak áskilur sér rétt til að breyta verðskrám sínum eftir þörfum hverju sinni. Eniak áskilur sér rétt til þess að
breyta verði vegna notendaleyfa og búnaðar, sem Eniak greiðir fyrir í erlendri mynt, í samræmi við gengisþróun
5/9
krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Skulu slíkar verðbreytingar tilkynntar viðskiptavini með 30 daga
fyrirvara. Við óvenjulegar aðstæður svo sem við gengislækkun á skömmum tíma, er Eniak heimilt að tilkynna
viðskipavini um verðbreytingar með 3 daga fyrirvara.
5.6 Ferðakostnaður og flutningsskilmálar
Viðskiptavinur skal greiða fyrir allan ferða- og flutningskostnað, þ.m.t. kostnað vegna eftirfarandi, samkvæmt
verðskrá.
• Flutning á búnaði frá húsakynnum Eniak á umbeðinn stað.
• Flutning á búnaði vegna viðgerða.
• Ferðakostnað og ferðatíma vegna þjónustu á stöðum, þar sem Eniak hefur ekki að staðaldri starfsfólk,
sem þjálfað er til að veita þjónustu við hlutaðeigandi búnað.
• Vinnutíma og ferðakostnað vegna aðgerða, sem falla utan umsamins þjónustutíma. • Vinnutíma á
ferðum og ferðalögum, ferðakostnað og flutningsgjöld, sem falla utan við umsamda þjónustu við búnað.
• Ferðakostnað og ferðatíma vegna búnaðar, sem fellur undir viðgerðar- og útskiptiþjónustu.
• Ferða- og flutningskostnað vegna ábyrgðarþjónustu búnaðar, sem ætlaður er til þjónustu á verkstæði
Eniak.
6. Skyldur og réttindi aðila
Viðskiptavini ber að koma upp viðeigandi uppsetningarumhverfi fyrir hverja vél í samræmi við
uppsetningarleiðbeiningar framleiðenda eða Eniak og veita Eniak nauðsynlegan aðgang að vélbúnaði.
Viðskiptavini ber að veita Eniak nægar upplýsingar svo sannreyna megi vinnsluhæfni búnaðar í viðeigandi
uppsetningarumhverfi.
Áður en viðskipavinur leitar eftir ábyrgðarþjónustu hjá Eniak ber honum að framkvæma villuleitaraðgerðir, sem
framleiðandi eða Eniak hafa mælt fyrir um, gera nauðsynlegar ráðstafanir til verndar hugbúnaði, gögnum í
stafrænu formi og verðmætum, sem um er að ræða í vélbúnaði og fjarlægja (ef um útskiptingu er að ræða) alla
flytjanlega geymslumiðla og annan búnað, sem heyrir ekki vélbúnaðinum til. Viðskiptavini er óheimilt að breyta
hugbúnaðarkóða sem honum er látinn í hendur af Eniak eða stuðla að nokkrum breytingum á honum.
Viðskiptamenn skulu:
• veita Eniak greiðan aðgang að búnaði eftir afhendingu í þeim tilgangi að uppfylla skyldur sínar samkvæmt
samningum aðila,
• ekki lána búnað, ekki samnýta eða gefa þriðja aðila aðgang að búnaði án skriflegs samþykkis Eniak,
• aðeins nota búnað frá Eniak í eigin þágu og afla hans ekki í því augnamiði að selja hann, leigja eða lána
án áður gerðs samþykkis, og
• heimila Eniak að setja í búnað tæknibreytingar, sem Eniak telur nauðsynlegan, t.d. af öryggisástæðum
(fjarlægðar búnaðareiningar verða eign Eniak, starfshæfi búnaðar eftir breytingar skal ekki skerðast).
Til viðbótar öðrum réttindum Eniak er félaginu heimilt án undanfarandi tilkynningar til viðskiptavinar að:
• fjarlægja efni, sem brýtur gegn lögum og reglum, af vélbúnaði,
• synja viðskiptavini um þjónustu og frekari kaup á búnaði, hafi reikningur ekki verið greiddur innan 30
daga frá eindaga,
• synja viðskiptavini um aðgang að gögnum, sem vistuð eru á búnaði Eniak, hafi reikningur ekki verið
greiddur innan 60 daga frá eindaga,
• eyða gögnum viðskiptavinar, sem vistuð eru á búnaði Eniak, hafi reikningur ekki verið greiddur innan
150 daga frá eindaga.
7. Ábyrgð og ábyrgðartakmarkanir
7.1 Ábyrgð á vélbúnaði
6/9
Reikningur fyrir nýjan vélbúnað gildir sem ábyrgðarskírteini og hefst ábyrgðartími, þegar vélbúnaðurinn er
afhentur eða við dagsetningu reiknings hvort sem fyrr er. Notaður vélbúnaður, sem seldur er sem slíkur, nýtur
ekki ábyrgðar nema um það sé samið sérstaklega. Ábyrgð Eniak einskorðast við búnað sem hefur ekki verið
merktur „end of life“ (EOL) hjá framleiðanda, þar sem að sú merking þýðir að allri aðstoð, uppfærslu og
öryggisviðhaldi hafi verið hætt hjá framleiðanda.
Allur nýr vélbúnaður, sem Eniak afhendir, nýtur ábyrgðar á skilgreindu þjónustutímabili. Sé ábyrgðartími ekki
skilgreindur, er hann 1 ár. Búnaður sem seldur hefur verið til neytenda skal vera í ábyrgð í 2 ár frá söludegi. 5 ára
ábyrgð kann að gilda í ákveðnum tilfellum ef vöru er ætlaður lengri endingartími.
Ábyrgð tekur til allra framleiðslugalla sem viðurkenndir eru af framleiðanda eða birgja, lagfæringa og viðgerða að
meðtöldum varahlutum og vinnutíma tæknimanna. Ábyrgð gildir ekki ef rekja má bilun til annarra orsaka en
framleiðslugalla, svo sem rangrar meðferðar, slits eða notkunar á rekstrarvöru. Ábyrgð á rafhlöðum
(rekstrarvara), þ.m.t. rafhlaðna í fartölvum, er eitt ár.
Ábyrgð á vélbúnaði og réttur til að fá endurgreiddan viðgerðarkostnað fellur niður, ef:
• ábyrgðarinnsigli hafa verið rofin af öðrum en viðurkenndum aðila (Eniak eða verkstæði viðurkennd af
Eniak),
• leiðbeiningum framleiðanda búnaðar og/eða Eniak um hirðu, notkun, álag, íhluti eða viðhald er ekki
fylgt,
• viðgerð eða tilraun til viðgerðar hefur verið gerð af öðrum en Eniak eða ef aðrir en Eniak hafa opnað
eða átt við vélbúnað, breytt honum eða bætt við hann,
• bilun má rekja til slæmrar eða rangrar meðferðar,
• óviðkomandi aðili hefur opnað eða átt við búnað, breytt honum eða bætt við hann á einhvern hátt,
• bilun má rekja til þess að vélbúnaður hafi verið tengdur við ranga rafspennu, breytinga á veituspennu
eða rafmagnstruflana og annarra utanaðkomandi áfalla sem búnaðurinn verður fyrir,
• bilun stafar af rangri tengingu við rafkerfi eða netkerfi, eða
• bilun má rekja til óhæfs umhverfis, svo sem vegna ryks, hitastigs eða rakastigs.
Eniak ber ekki ábyrgð á gögnum og varðveislu þeirra, sem vistuð kunna að vera á búnaði.
Starfi vélbúnaður ekki í samræmi við lýsingarkröfur á ábyrgðartíma og Eniak hefur ekki getað lagfært galla eða
skipt út búnaðinum fyrir annan vélbúnað með hliðstæðri vinnslugetu innan sanngjarns tíma, á viðskiptavinur rétt
á að skila búnaðinum til Eniak og fá söluverðið endurgreitt.
7.2 Ábyrgð á þjónustu og hugbúnaðarleyfum
Reikningur fyrir þjónustu gildir sem ábyrgðarskírteini og hefst ábyrgðartími, þegar þjónustan er innt af hendi eða
við dagsetningu reiknings, hvort sem fyrr er.
Telji viðskiptavinur, að þjónusta, sem Eniak veitir, sé haldin galla skal hann tilkynna Eniak um það um leið og hann
verður gallans áskynja, án ástæðulauss dráttar.
Hafi aðrir aðilar en Eniak gert breytingar á vélbúnaði eða hann verið starfræktur með yfirálagi, getur Eniak synjað
um þjónustu.
Áður en viðskiptavinur biður um ábyrgðarþjónustu skal hann framkvæma bilanagreiningu og villuleitandi
aðgerðir, sem framleiðandi búnaðar og /eða Eniak hafa mælt fyrir um.
Eniak innir ábyrgðarþjónustu af hendi á verkstæði sínu á auglýstum opnunartíma nema um sé að ræða stærri
búnað eða umfangsmiklar samsetningar, sem ekki verða með auðveldum hætti færðar úr stað.
Ábyrgð og þjónusta við hugbúnað, sem er þróaður af Eniak, er háð því að notkun hugbúnaðar og þjónustu hafi
verið í samræmi við kerfisskrárlýsingar Eniak, handbækur og aðrar leiðbeiningar um notkun. Eniak ábyrgist ekki,
7/9
að hugbúnaður vinni villulaust, án reksturstruflana eða að allar villur hafi verið lagfærðar. Eniak ber
framleiðandaábyrgð á hugbúnaði, sem félagið hefur sjálft þróað.
7.3 Ábyrgðartakmarkanir
Ábyrgð Eniak á búnaði og þjónustu gildir aðeins á Íslandi. Öll þjónusta er veitt án skuldbindinga um viðbragðstíma
eða tiltæka varahluti hverju sinni. Eniak ábyrgist ekki að búnaður eða þjónusta sé gallalaus, virki án
reksturstruflana, að hugbúnaður starfi rétt eða að allar hugbúnaðarvillur sem og aðrar villur séu lagfærðar.
Eniak ber ekki ábyrgð, hvort sem það er ábyrgð á tjóni, viðgerðarþjónustu eða öðru, vegna atvika eða orsaka sem
rekja má til:
• breytinga á veituspennu, rafmagnstruflana eða annarra utanaðkomandi áhrifa,
• sambandsleysis, rofs á fjarskiptum, þjónustu eða annarra truflana sem kunna að verða á rekstri
fjarskiptanetsins hvort sem slíkt má rekja til línubilana, bilana í stöðvum eða annarra ástæðna, nema
rekja megi tjónið til ásetnings eða stórkostlegs gáleysis af hálfu Eniak,
• athafna eða athafnaleysis viðskiptavinar eða þriðja aðila á vegum viðskiptavinar,
• notkunar samsetts búnaðar af einingum frá Eniak og einingum frá öðrum aðilum, sem Eniak hefur ekki
afhent í heild sinni,
• virkni búnaðar, þ.m.t. hugbúnaðar, frá framleiðendum, og
• notkunar hugbúnaðar eða gagna í stafrænu formi, svo og ef slík gögn glatast eða týnast, af hvaða
ástæðum sem er.
Réttur viðskiptavinar til skaðabóta úr hendi Eniak skal takmarkast við beint tjón og bótaábyrgð Eniak nær því ekki
til óbeins eða afleidds tjóns, þ.m.t. rekstrartaps, missi hagnaðar, töpuðum gögnum og/eða vanefndar
viðskiptavinar á samningi við þriðja aðila.
Skapist bótaskylda á hendur Eniak skal bótaábyrgð Eniak takmarkast eins og hér er lýst:
• Vegna kaupa á lausafé: Jafnvirði kr. 2.400.000 eða reikningsfærðs kaupverðs þess búnaðar, sem orsakaði
tjónið, hvort sem lægra er.
• Vegna þjónustu: Jafnvirði kr. 1.200.000 eða þriggja mánaða gjald fyrir þjónustu við þann búnað, sem
orsakaði tjónið, hvort sem lægra er.
Hámarksbótaábyrgð Eniak er takmörkuð við þá upphæð sem hefur verið greidd af viðskiptavini til Eniak á síðustu
6 mánuðum fyrir stofnun bótaskyldu, þó aldrei hærri fjárhæð en kr. 15.000.000.
8. Önnur ákvæði
8.1 Hugverkaréttur – uppgötvanir og uppfinningar
Skilmálar þessir skulu ekki hafa áhrif á hugverkarétt að hugbúnaði, leyfisforritum eða öðrum búnaði sem Eniak
selur viðskiptavin í endursölu, sbr. ákvæði 5.3 í skilmálum þessum, og um rétt viðskiptavinar til notkunar á slíkum
réttindum gilda skilmálar viðeigandi rétthafa.
Í þeim tilvikum er þjónusta Eniak við viðskiptavin felur í sér aðgang að efni, þ.á m. hugbúnaði, leyfisforritum,
búnaði, gagnagrunnum, handbókum o.s.frv., sem Eniak hefur þróað eða er rétthafi að, skal allur hugverkaréttur
tilheyra Eniak. Þar undir fellur m.a. hvers konar höfundaréttur, vörumerkjaréttur, hönnunarréttur, viðskipta- og
atvinnuleyndarmál, sérþekking (e. know-how) sem og einkaleyfi. Á það jafnframt við um efni sem Eniak hefur
unnið á grundvelli samnings aðila nema um annað sé sérstaklega samið. Ekkert framsal á hugverkaréttindum á
sér því stað milli aðila. Á grundvelli samnings aðila skal viðskiptavinur hins vegar fá óframseljanlegt leyfi til að
nota viðkomandi efni eftir því sem við á.
Komi til þess að aðilar þróa eða útbúa hugverkaverndað efni í samvinnu skulu báðir aðilar eignast rétt til þess
efnis og hafa aðilar hvor fyrir sig heimild til að ráðstafa því, að því marki sem slík ráðstöfun brýtur ekki gegn öðrum
réttindum gagnaðila.
8/9
Allur hugverkaréttur að efni sem viðskiptavinur hefur unnið, hannað og þróað án aðkomu Eniak skal tilheyra
viðskiptavin og ekkert framsal á slíku efni á sér stað nema um annað sé samið. Veiti viðskiptavinur Eniak aðgang
að slíku efni í tengslum við þjónustuna veitir viðskiptavinur Eniak þar með óframseljanlegt leyfi til að nota efnið
á samningstíma og skal viðskiptavinur halda Eniak skaðlausu af hvers konar kröfum þriðja aðila er byggja á því að
notkun Eniak á efninu brjóti gegn betri rétti viðkomandi.
Skapist óvissa um hugverkaréttindi Eniak sem félagið hefur veitt viðskiptavin leyfi til að nota á grundvelli samnings
aðila, s.s. vegna kröfu þriðja aðila sem telur efni Eniak brjóta gegn betri rétti viðkomandi, skal Eniak ákveða hvort
félagið breyti efninu, útvegi viðskiptavin sambærilegt efni eða hvort Eniak semji við þriðja aðila um notkun á
efninu á meðal ágreiningur stendur yfir.
8.2 Notkun vörumerkja
Eniak er ekki heimilt að vísa til viðskiptavinar á vefsíðu sinni eða birta vörumerki hans þar, sem og í öðru
kynningarefni á vegum Eniak, nema með samþykki viðskiptavinar. Viðskiptavinur skal jafnframt leita samþykkis
Eniak fyrir slíkri notkun á nafni og vörumerkjum í eigu Eniak.
8.3 Upplýsingaöryggi og vinnsla persónuupplýsinga
Eniak leggur áherslu á upplýsingaöryggi og að öll vinnsla persónuupplýsinga sé í samræmi við gildandi
persónuverndarlög. Stjórnunarkerfi upplýsingaöryggis hjá Eniak er vottað samkvæmt ISO 27001:2013 staðlinum
og nær sú vottun yfir alla starfsemi Eniak.
Eniak kemur fram sem ábyrgðaraðili, í skilningi persónuverndarlaga, hvað varðar vinnslu persónuupplýsinga
einstaklinga sem eiga í viðskiptum við Eniak sem og tengiliða sem koma fram fyrir hönd fyrirtækja og annarra
lögaðila í viðskiptum við Eniak. Um vinnslu Eniak á slíkum upplýsingum vísast til fræðslu (”Meðferð
persónuupplýsinga”) sem finna má á vefsíðu Eniak.
Komi til þess að Eniak vinni persónuupplýsingar fyrir hönd viðskiptavinar, s.s. í tengslum við þá
upplýsingatækniþjónustu sem Eniak veitir viðskiptavin, kemur viðskiptavinur fram sem ábyrgðaraðili slíkrar
vinnslu í skilningi persónuverndarlaga og Eniak sem vinnsluaðili. Undir slíkum kringumstæðum skulu aðilar gera
með sér sérstakan vinnslusamning þar sem réttindi og skyldur aðila skulu tilgreind.
8.4 Framsal
Eniak er heimilt að framselja, að hluta eða öllu leyti, réttindi sín og skyldur, samkvæmt skilmálum þessum, auk
annarra samninga Eniak við viðkomandi viðskiptamann, til félags í sinni eigu með tilkynningu til viðskiptavinar en
viðskiptamönnum er óheimilt að framselja réttindi sín og skyldur án samþykkis Eniak. Þá er Eniak heimilt að útvista
verkefnum í tengslum við skilmála þessa, að hluta eða öllu leyti, til þriðja aðila.
8.5 Tímafrestur um tilkynningu á galla
Viðskiptavinur Eniak glatar rétti sínum til þess að bera fyrir sig galla, ef hann tilkynnir ekki Eniak án ástæðulauss
dráttar frá því að hann varð galla var eða mátti verða hans var og í hverju galli var fólginn.
Ef viðskiptavinur leggur ekki fram kvörtun innan árs frá þeim degi, er hann veitti búnaði eða þjónustu viðtöku,
eða tveggja ára sé um neytendakaup eða þjónustukaup neytenda að ræða, getur hann ekki síðar borið gallann
fyrir sig.
Í samningum við Eniak geta samningsaðilar ekki gert neina kröfu, af hvaða tegund eða tilefni hún kann að vera, eftir
að meira en tvö ár eru liðin frá því að kröfuefnið varð til eða meira en tvö ár eru liðin frá síðustu greiðslu, ef um
greiðslufall er að ræða.
8.6 Óviðráðanleg atvik
Geti Eniak vegna óviðráðanlegra atvika ekki efnt skyldur sínar gagnvart samningsaðila er félagið laust undan öllum
skuldbindingum sínum um þann tíma sem óviðráðanleg atvik (e. force majeure) standa yfir og samningsaðili á
ekki rétt til að beita vanefndaúrræðum gagnvart Eniak, þ.m.t. kröfum um endurgreiðslu, afslátt, skaðabætur,
uppsögn eða riftun. Með óviðráðanlegum atvikum er átt við atburð eða aðstæður sem ekki eru á valdi Eniak enda
9/9
sé þannig háttað um þau að að Eniak hafi ekki verið unnt að yfirvinna þau með eðlilegum ráðum. Án takmörkunar
um almennt gildi þess, sem að framan greinir skulu atburðir og atvik m.a. taka til styrjalda, uppreisna,
skemmdarverka, óeirða, farsótta, náttúruhamfara, aðgerða stjórnvalda svo sem á sviði gjaldeyris- og
viðskiptamála, viðskiptabanna, hafnbanna, almennra samgönguhindrana, flutningsbanna, orkuskorti, hvers kyns
netárása, óviðráðanlegum atvikum í samskiptum við undirverktaka og birgja og hvers kyns ámóta atvika sem
valda röskun á efndum Eniak, þ.m.t. ef birgjar eða þjónustuaðilar Eniak geta ekki uppfyllt skuldbindingar sínar
gagnvart Eniak á grundvelli óviðráðanlegra atvika sem leiða til þess að Eniak geti ekki efnt skuldbindingar sínar
gagnvart samningsaðila. Komi til þess að óviðráðanleg atvik standi yfir í 30 daga samfellt eða lengur getur Eniak
rift eða sagt upp samningi við samningsaðila fyrirvaralaust án þess að baka sér bótaskyldu.
8.7 Samningslok
Við samningslok, af hvaða ástæðu sem, er skulu aðilar skila hvorum öðrum innan 10 daga hvers konar eignum,
efni, gögnum eða trúnaðarupplýsingum, þar með talið hvers konar vél-, net- og hugbúnaði, sem látinn hefur verið
í té og sannanlega er í eigu gagnaðila eða hann hefur umráð yfir. Við samningslok lokast aðgangur að netþjónum
og öðrum tækjabúnaði Eniak án tafar sé sá búnaður hluti af samningi. Ber viðskiptavinur ábyrgð á að afrita öll
gögn í sinni eigu, sem vistuð eru hjá Eniak, fyrir samningslok.
8.8 Riftun
Báðir samningsaðilar geta rift samningi án fyrirvara, ef um er að ræða verulega vanefnd af hálfu hins aðilans í
samræmi við almennar reglur. Enn fremur er Eniak heimilt að beita öllum vanefndaúrræðum, þ.m.t. riftun, ef:
• viðskiptavinur greiðir ekki reikning Eniak innan 30 daga eftir eindaga,
• viðskiptavinur uppfyllir ekki samningsbundna skyldu sína við Eniak innan 30 daga frá dagsetningu
skriflegrar áskorunar frá Eniak um að efna skyldu sína,
• viðskiptavinur notar búnað með öðrum hætti en notkunarskilmálar eða aðrar útgefnar leiðbeiningar
um meðferð hans kveða á um,
• viðskiptavinur notar búnað umfram það sem Eniak skilgreinir sem hámarksnotkun á tilgreindu tímabili,
• viðskiptavini er veitt heimild til greiðslustöðvunar, hann fær heimild til að leita nauðasamninga eða
verður gjaldþrota, eða
• aðrir en starfsmenn Eniak hafa, án undanfarandi samþykkis Eniak, veitt hinum tiltekna búnaði þjónustu.
Á meðal þeirra vanefndaúrræða sem Eniak er heimilt að beita hafi viðskiptavinur vanefnt skyldur sínar gagnvart
Eniak, þ.m.t. með framangreindum hætti, er Eniak heimilt að:
• rifta eða segja upp samningi að hluta eða í heild.
• taka hugbúnað í sína vörslu eða gera hann ónothæfan, og
• innheimta allar gjaldfallnar og ógjaldfallnar greiðslur samkvæmt viðkomandi samningi.
Verði samningi rift af hálfu Eniak ber viðskiptavini að greiða áfallin gjöld samkvæmt samningum auk alls kostnaðar
Eniak. Enn fremur skal viðskiptavinur halda Eniak skaðlausum af öllum útgjöldum og tekjumissi, sem Eniak kann
að verða fyrir vegna vanefnda viðskiptavinar á samningi.
8.9 Lög og varnarþing
Samningssamband Eniak við viðskiptamenn sína fellur undir íslensk lög. Komi til ágreinings sem ekki tekst að leysa
getur viðskiptavinur leitað til Kærunefnd vöru – og þjónustukaupa, Borgartúni 21, 105 Reykjavík https://kvth.is,
einnig getur ágreiningur verið rekinn fyrir Héraðsdómi Norðurlands eystra, Hafnarstræti 104 4.hæð, 600 Akureyri.
Ef einhver ákvæði skilmála þessara eða samnings aðila eru í andstöðu við ófrávíkjanleg lög og reglur sem um þá
gilda eða ef slík ákvæði eru dæmd ógild af dómstóli sem hefur lögsögu yfir samningsaðilum, skulu slík
samningsákvæði umorðuð á þann veg að sem minnst röskun verði á upphaflegum tilgangi samningsaðilanna
innan ramma viðkomandi laga og dómsúrlausna, og skulu ákvæði skilmálanna og/eða samnings aðila að öðru
leyti halda fullu gildi.

Shopping Cart